top of page

Dienstenwetgeving

Deel 1 - Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

 

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS
Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen Het kantoor van mr. JACOBS is gevestigd te 2630 Aartselaar, Populierenlaan 43 

Mr. JACOBS baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 2630 Aartselaar, Populierenlaan 43. Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. JACOBS is 0818.524.503. 

Per e-mail kan u mr. JACOBS bereiken via liesbet.jacobs@jacobs-law.be 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. JACOBS is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV te Amstelveen (Nederland); Belgisch bijkantoor: 0416.056.358 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

 

U kan bij mr. JACOBS, terecht voor onder meer volgende diensten: 

- schulden

- handelsrecht

- familierecht

- faillissementen 

De precieze prijzen van deze diensten zijn af te spreken. Dit kan een forfait zijn, pro deo of volgens een uurtarief. 

De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. JACOBS of zijn kantoor hanteert kan u raadplegen op de ereloonstaten en via dit document namelijk: 

“De staten zijn contant betaalbaar. 

Bij gebreke aan ontvangst van betaling binnen de 14 dagen na verzending van onderhavige staat, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd zijn aan de wettelijke intrestvoet tot op datum van volledige betaling. 

In dat geval is eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor administratieve en buitengerechtelijke inningskosten ten bedrage van 10% van de hoofdsom, zijnde minimaal 50,00 EUR.” 

De overeenkomst die u met mr. JACOBS aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. JACOBS bereiken:
- via post op het adres: Populierenlaan 43 te 2630 Aartselaar
- via e-mail op het adres: liesbet.jacobs@jacobs-law.be 
- via telefoon op het nummer: 03/844.95.00 

Deel 2 - Facultatief te verstrekken - op verzoek van de cliënt

1. Wat kost uw advocaat?

 

[Indien vooraf niet vastgesteld en deze precies kan worden gegeven]
De diensten die Mr. ________________ levert worden aangerekend aan ________ euro per uur. Kosten worden als volgt berekend en omvatten _____________________________________________. 

[of] 

De diensten die Mr. ________________ levert worden per prestatie aangerekend, volgens het hiernavolgend overzicht: ______________________________. 

[of] 

[Indien de precieze prijs niet gegeven kan worden]
Mr. ____________ zal de prijs van de diensten die hij voor u verricht in uw dossier berekenen volgens ______________________________________________________________________________________.

of]
Mr. ________________ voorziet in volgende gedetailleerde kostenraming voor uw dossier: ________________________________________________________________________________________________.

2. Beroepsregels en gedragscodes

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. JACOBSonderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.

Deel 3 - Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven

1. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

 

Mr. _______________ maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van volgende multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen ________________________________________________________________________________________________.

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door mr. ___________________ volgende maatregelen genomen: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________.

2. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

Mr.__________ is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: ______________________________________________________.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij 

_______________________________________________________________________________ . 

-Balie Brussel-NL: Codex 2009 van Balie Brussel – NL
-Balie Antwerpen: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005
-Balie Gent: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009
-Balie Brugge: Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005
-Balie Kortrijk: Huishoudelijk reglement van balie Kortrijk van 28 mei 2008
-Balie Leuven: Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009
-Balie Dendermonde: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010
-Balie Hasselt: -
-Balie Tongeren: -
-Balie Mechelen: Reglement met betrekking tot de Taxatiecommissie van balie Mechelen van 1 juli 2010
-Balie Turnhout: Reglement m.b.t. de invordering van en betwistingen van de ereloonstaten van balie Turnhout van 5 maart 2007
-Balie Oudenaarde:
-Balie Veurne: Reglement van balie Veurne m.b.t. begroting van het ereloon - arbitrage 

-Balie Ieper: Reglement van inwendige orde van balie Ieper van 21 januari 2009
12 [naam en contactgegevens].
Bedoeld wordt voor:
-Balie Brussel-NL: http://www.baliebrussel.be/nl/uw-advocaat/behandeling-van-ereloongeschillen -Balie Antwerpen: de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten 

-Balie Gent: de website www.balie-gent.be > erelonen
-Balie Brugge: het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16 80
-Balie Kortrijk: de website www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > betwisting
-Balie Leuven: de website www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php
-Balie Dendermonde: het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, tel: 052 21 56 48
-Balie Hasselt: -
-Balie Tongeren: -
-Balie Mechelen: de website http://www.balie-mechelen.be/balie/taxatiecommisie.html
-Balie Turnhout: de website http://www.advocatenturnhout.be/?betwistingen,34
-Balie Oudenaarde:
-Balie Veurne: het secretariaat van balie Veurne, Boterweegschaalstraat 7, 8630 Veurne, tel: 058 31 64 64 -Balie Ieper: het secretariaat van balie Ieper, Gerechtshof, Korte Torhoutstraat 2, 8900 Ieper, tel: 057 21 55 54 

bottom of page